Zahraniční spolupráce

Škola se již dlouhodobě účastní projektu Leonardo da Vinci, který je v České republice orga-nizován Národní agenturou evropských programů (www.naep.cz). Hlavním smyslem tohoto projektu je zprostředkovat studentům třetího ročníku dvoutýdenní pracovní stáž v zahraničních podnicích. Kromě finanční podpory přinášejí tyto projekty možnost poznání života, ekonomického prostředí, pracovního stylu i celkové atmosféry v sousedních zemích. Účelem tohoto projektu není pouze mechanické přejímání zvyklostí cizích zemí, ale také praktické seznámení se s jejich prostředím, kulturou a dále také využití pozitivních zkušeností při respektování našich specifik.

Zájem o účast na stážích každoročně roste a letos se projektu Leonardo zúčastnilo 32 studen-tů, a to na stážích ve třech zemích. Z původního plánu čtyř zemí nám z důvodu vnitřní re-strukturalizace vypovědělo spolupráci Humboldt Gymnasium v německém Gifhornu, avšak zbylá část projektu byla beze zbytku naplněna.

Pracovní stáž ve slovenských Košicích je na naší škole brána jako tradiční možnost účastni za zahraniční mobilitě. Z praktického hlediska je to pro studenty výborná podpora jejich profes-ního rozvoje, a to jednak díky absenci jazykové bariéry, a jednak široké škále podniků, ve kterých jsou studenti zaměstnáni.

Po loňském pilotním ročníku stáže jsme uskutečnili plnohodnotnou stáž v britském Leedsu, ve spolupráci s Leeds City College, které se zúčastnilo šest studentů. Stejně jako loni bylo hodnocení ze strany jak LCC, tak i samotných zaměstnavatelů velmi pozitivní, a nejen z tohoto důvodu je dohodnuta spolupráce i v příštím roce.

Loňská novinka, která se nám velmi osvědčila, je pobyt ve městě Granada ve Španělsku, or-ganizovaný společností Europroyectos. Na základě pozitivních ohlasů obě strany vyjádřily naději, že i tato stáž bude mít v dalším školním roce své pokračování.

Navzdory faktu, že všechny tři stáže probíhaly víceméně souběžně, proběhly všechny bez nejmenších komplikací přesně v souladu s plánovaným programem, podle kterého účast-níci dostali příležitost aktivně se účastnit pracovního procesu v zahraničních firmách, podni-cích a institucích. Kromě tohoto pracovního vytížení měli také možnost poznat kulturní a společenské prostředí každodenního života v zahraničí. Reakce a ohlasy všech studentů byly nadmíru pozitivní a všichni shodně usoudili, že účast na stáži pro ně rozhodně byla přínosem. Jako každým rokem, všichni účastníci obdrželi certifikát Mobilita vydávaný Evropskou Unií, jakožto mezinárodně uznávaný doklad o absolvování zahraniční stáže. Abychom k účasti mo-tivovali i další ročníky studentů, letošní účastníci stáží vytvořili na chodbě školy nástěnku s fotografiemi a vlastními postřehy ze stáží.

Výhled do dalšího ročníku je velmi pozitivní, protože nám již byl v plné výši národní agentu-rou schválen grant i na příští rok, čili pokud u studentů bude dostatek zájmu, již nyní se mo-hou na praxi v zahraničí těšit.