Obor Finanční řízení

Obor vzdělávání: 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání
Vzdělávací program: 63-41-N/16 Finanční řízení

Forma vzdělávání:

denní (tříleté)

Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů, určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeobecného vzdělání.
Profilovými předměty oboru finanční řízení jsou účetnictví, ekonomie, finanční řízení, cizí jazyk (anglický), právo, psychologie a sociologie.

Uplatnění absolventů

Vedoucí a odborní referenti – specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, berní a daňoví poradci, pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení.

Učební plány

nově akreditovaný program platný od šk. roku 2016/2017: 1. – 3. ročník (doc, 40 kB)
Informace o odborné praxi.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání je organizováno způsobem podobným vysokoškolskému (zimní a letní období) a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.
Vzdělávání probíhá formou přednášek a cvičení.

Zakončení vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je souborná zkouška, obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.
Absolvent VOŠE získá titul „diplomovaný specialista“, zkratka „DiS.“ se uvádí za jménem.

Školné

Školné činí celkem Kč 3 000,– a hradí se ve dvou splátkách.
První splátku Kč 1 500,- je nutno zaplatit nejpozději do 15. října (platí pro studenty 2. ročníku a vyšší; nově přijatí studenti hradí částku do 15 dnů po obdržení rozhodnutí), druhou splátku Kč 1 500,- nejpozději do 15. února.

Školné můžete hradit na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol „3“, poznámka „PŘÍJMENÍ a TŘÍDA“ (např. Nováková 1.VF), resp. hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v uvedené pracovní době:

Po 7:30 – 15:00
Út 7:30 – 15:00
St 7:30 – 15:00
Čt 7:30 – 15:00
7:30 – 11:00

Při platbě (hotovostní i bezhotovostní) uveďte vždy své jméno, formu studia a ročník, který navštěvujete (budete navštěvovat).

Ubytování a stravování

Škola může pomoci studentům zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s ostatními školami ve městě.

Pokračování ve studiu na VŠ

Škola nemá uzavřenou žádnou smlouvu, která by zaručovala našim studentům pokračování ve studiu na VŠ, nicméně zejména soukromé vysoké školy umožňují našim absolventům ve zkrácené době (jeden popř. dva roky) absolvovat bakalářský studijní program.
Přiklady soukromých VŠ:

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.info pro studenty VOŠE
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. r. o.
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
Vysoká škola Karla Engliše a. s.uznané předměty z VOŠE
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s.
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Akreditovaný vzdělávací program VOŠE (pdf)