Přijímací řízení

Dne 25. 3. 2024 byly odeslány pozvánky na JPZ, a to prostřednictvím DiPSy nebo doporučenou poštou (u uchazečů, kteří podali přihlášku listinnou nebo hybridní formou).

Pokud neobdržíte pozvánku, informujte nás.

Dále Vám oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo na základě Vámi podané přihlášky ke studiu zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke vzdělávání na Obchodní akademii.

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k němu před rozhodnutím o přijetí, a to dne 13. 5. 2024 od 12:00 h do 14:00 h na sekretariátu školy v 1. patře, místnost č. 24. (Uvedený úřední úkon není pro Vás povinnost, ale možnost).

Ing. Renáta Vícová

ředitelka školy

 

Aktuální kritéria pro přijímací řízení na OA

Videoprezentace školy

 

Další informace o přijímacím řízení můžete čerpat na těchto webových stránkách:
prihlaskynastredni.cz
dipsy.cz
tau.cermat.cz
prijimacky.cermat.cz